logo

MyFin voor ondernemers

Helpen aan de groei van uw bedrijf, dag en nacht

Uw bedrijf zien groeien, dat is uw voornaamste wens als ondernemer. MyFin is daarvoor uw ideale partner. Wij staan u bij met advies voor pensioenopbouw, verzekeringen en leningen.

U bent op zoek naar
pensioen grafiek
Uw pensioenopbouw
Verzekeren
Verzekeren
MyBizzProtect
pensioen grafiek
Uw pensioenopbouw
Verzekeren
Verzekeren
MyBizzProtect
Arrow Arrow

Pensioenopbouw

Gezien de eerste pijler (het wettelijk pensioen) op een repartitiesysteem berust, is het opbouwen van een eigen aanvullend pensioen niet minder dan een noodzaak. Het wettelijk pensioen zal alleszins een heel stuk kleiner zijn dan de inkomsten die we hadden tot dan toe. Dat pensioen zal in het beste geval ongeveer 60% zijn van het laatst verdiende loon. Maak voor uzelf de rekening …

IPT (Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen)

U bent bedrijfsleider in een vennootschap? Uw bedrijf kan voor u een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten en zo uw aanvullend pensioen financieren.

Een IPT is een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen.

De bijdrage voor uw IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap. Een IPT biedt dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar is zuiver individueel.

 

 

Wat zijn de voordelen?

De premie en de premietaksen zijn aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap; U blijft altijd eigenaar van uw contract, ook in geval van faillissement of ontslag; Bij vroegtijdig overlijden, ontvangen de door u aangeduide begunstigden de tot dan opgebouwde reserves;

Kies een formule op maat: bescherming tegen inkomensverlies, overlijdensverzekering, extra bescherming voor uw gezin, …;

U kunt via een polis voorschot een onroerend goed kopen, bouwen of renoveren.

Pensioensparen

U kan aan pensioensparen doen volgens de tweede en derde pijler van het pensioenstelsel:

De eerste pijler wordt opgebouwd door het wettelijke pensioenstelsel: deze wordt bepaald aan de hand van uw loopbaan, inkomen en gezinssituatie. Dit pensioengedeelte is geplafonneerd naar een minimum en een maximum bedrag.

my testimonial

De tweede pijler wordt opgebouwd door:

– collectieve pensioenplannen;
– groepsverzekeringen;
– pensioenfondsen;

Zelfstandigen:

Individuele Pensioen Toezeggingen (IPT)aangevuld met Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ);
voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten: RIZIV polis. De derde pijler wordt opgebouwd door: Pensioensparen, lange termijnsparen of klassieke levensverzekeringen.

Onze tip: Elke maand een kleine som geld sparen voor je actieve, oude dag.

Wat zijn de voordelen van pensioensparen?

Laat de fiscus uw pensioen sponsoren én betaal minder belastingen.

Rendabel
u geniet een gewaarborgde minimum rentevoet op de verrichte stortingen, verhoogd met een winstdeelname.

Soepele betalingen
U stort wanneer en zoveel u wil.

Eenvoudig
Het openen van een pensioenspaarplan is heel eenvoudig en er is geen medische acceptatie vereist.

Duidelijk
u ontvangt elk jaar een rekeninguittreksel dat een overzicht geeft van de stortingen, deelneming in de winst en de kosten.

Discreet
misschien spaart u voor zichzelf, maar het kan ook gebeuren dat u voor een ander gezinslid een spaarkapitaal wenst op te bouwen.

Volledig
ons pensioenspaarplan is een totaal concept dat u toelaat te sparen zoveel en wanneer u wil. U heeft zelfs de mogelijkheid een aanvullende overlijdens- of invaliditeitsverzekering af te sluiten.

Fiscaal voordelig
realiseer een fiscale winst van 30% van de gestorte premies.

RIZIV-POLIS

Wat is een RIZIV polis?

Bent u geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut? Werkt u geconventioneerd? Een RIZIV-polis laat u toe uw RIZIV-tegemoetkoming te gebruiken voor de opbouw van een pensioenkapitaal.

Wat zijn de voordelen van een RIZIV polis?

– Een aantrekkelijk rendement zonder enig risico;
– Een broodnodige aanvulling op uw wettelijk pensioen;
– De premie wordt volledig door het RIZIV betaald;
– Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid;
– U kunt uw spaarplan in de loop van uw contract vlot aanpassen;
– Een overlijdensdekking is mogelijk.

Plan hier uw afspraak

APZ

Wat is een Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen ?

Voor de opbouw van uw Vrij Aanvullend Pensioen vertrouwt u op ons, en terecht.

Wat zijn de voordelen van een VAPZ ?

  • Uw bijdragen zijn aftrekbaar van het beroepsinkomen en geven dus een besparing aan belastingen en sociale bijdragen.
  • Uw bijdragen worden gekapitaliseerd tegen een interessante intrestvoet. Het rendement wordt meestal verhoogd met een winstdeelname of bonus.
  • Uiterst soepel: het bijdragepercentage kiest men zelf tussen 1% en 8,17% van uw inkomen.
  • Voor alle zelfstandigen, meewerkende echtgenotes en zelfstandige helpers in hoofdberoep die aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringskas en een minimaal netto-bedrijfsinkomen genieten.

Waarborgen

Bij leven
Op einddatum wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd. De verzekerde, de verzekeringnemer en de begunstigde bij leven zijn dezelfde persoon, namelijk de zelfstandige die de VAPZ-bijdragen betaalt.

Bij overlijden
Indien geen aanvullende overlijdenswaarborg werd onderschreven wordt de opgebouwde spaarreserve aan de nabestaanden uitgekeerd. Indien de verzekeringsnemer daarentegen gehuwd is, wordt de uitkering steeds uitbetaald aan de partner van de verzekeringnemer. Bij ontstentenis van de echtgeno(o)t(e) wordt er uitgekeerd aan de kinderen of bij ontstentenis daarvan, de wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer tenzij er een andere begunstigde in de bijzondere voorwaarden aangeduid is.

Bij invaliditeit
Mogelijkheid om via een aanvullende waarborg een bijkomende invaliditeitsuitkering te voorzien in geval van arbeidsongeschiktheid.

Brand

Een brandpolis voor uw bedrijf, aangepast aan uw behoeften, vergoedt niet enkel brandschade aan uw bedrijfspand, kantoorgebouw(en), productie-eenheden, restaurant,.. Het verzekert u ook in geval van waterschade, glasbreuk, storm- en hagelschade.

Elektronica

Een brandverzekering verzekert uw elektronisch materieel maar in beperkte mate. Interne defecten, diefstal tijdens het transport, sabotage, omzetverlies, … zijn niet gedekt. Met een ‘Alle risico’s elektronika’ vangen we dit op.

Machinebreuk

Wanneer uw productie of service stilvalt door problemen met machines, kunt u ernstig inkomensverlies en kwalijke imagoschade lijden. Een verzekering ‘Machinebreuk’ compenseert u als het noodlot toeslaat.

Aansprakelijkheid

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die u tijdens de uitoefening van uw beroep aan derden aanbrengt. Met een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich daartegen.

Diefstal

Dit is een onmisbare aanvullende waarborg voor het geval u het slachtoffer wordt van een inbraak of overval.

Bedrijfsschade

Na een schadegeval (brand, water, storm, enz.) of door een andere externe oorzaak, kan uw bedrijf tijdelijk helemaal of gedeeltelijk stilliggen. Een bedrijfsschadeverzekering is daarom de levensverzekering van uw bedrijf.

Vloten

Met een goede verzekering voor uw bedrijfswagens, die zowel schade aan derden als eigen schade dekt, kunnen u en uw medewerkers zorgeloos op weg.

Wegenhulp

De waarborg ‘bijstand aan voertuigen’ biedt hulp wanneer uw voertuig defect is op locatie. Als uw voertuig niet meer kan rijden, komt een takelwagen ter plaatse. Afhankelijk van uw polis wordt voor een vervangwagen gezorgd.

Vervoerd materiaal

In geval van diefstal of overstroming, wanneer uw voertuig bij een ongeval betrokken is,.. wat er ook gebeurt, ook het materieel dat zich in uw voertuig bevindt, is verzekerd.

Transportverzekering

Er wordt een oplossing op maat uitgewerkt voor diefstal van of mogelijke schade aan vervoerde handelswaar.

Bestuurdersverzekering

Uw BA Auto verzekert de passagiers, voor zover het maximaal toegelaten aantal niet overschreden is. De lichamelijke schade van de bestuurder in fout wordt echter niet meeverzekerd. Een ‘Bestuurdersverzekering’ komt daaraan tegemoet.

Rechtsbijstand

Zorgt voor ondersteuning bij alle juridische stappen in verband met de verzekeringen van uw bedrijfswagens en discussies met herstellers of carwash. De polis voorziet in een vergoeding voor uw advocaat- en procedurekosten.

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens het werk, maar ook gedurende de ganse arbeidsweg.

Hospitalisatie

De premie die u betaalt voor de hospitalisatieverzekering van uw werknemers is vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Een fiscaal interessant voordeel, zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers.

Persoonlijke ongevallen

De wet op de arbeidsongevallen is strikt in de bepaling van de medewerkers en de ongevallen die verzekerd zijn in het kader van de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. Daarom kan het voor uw bedrijf nuttig zijn een aanvullende verzekering af te sluiten voor de ongevallen van uw medewerkers in hun privéleven.

Groepsverzekeringen

Deze verzekering dekt de waarborgen overlijden en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers en zorgt voor de opbouw van hun aanvullend pensioen. Het voordeel voor u als werkgever is dat de premie fiscaal aftrekbaar is.

Waarom MyFin
VOLLEDIG ONAFHANKELIJK
GEBUNDELDE KRACHTEN
STERK AANBOD
24/7 BESCHIKBAAR
VOLLEDIG ONAFHANKELIJK
GEBUNDELDE KRACHTEN
STERK AANBOD
24/7 BESCHIKBAAR
Bij MyFin maken we tijd om naar u te luisteren om zo meer zicht te krijgen op uw behoeften. Vanuit deze globale benadering gaan we samen met onze experts op zoek naar oplossingen die aan uw huidige en toekomstige noden voldoen. Zo geniet u in elke fase van uw privé- en beroepsleven van een optimale bescherming van uw familie, uw vermogen en uw toekomst.
Bij ons krijgt u volledig onafhankelijk advies over wat voor u de beste oplossing is. Onze experten zijn continu beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en uit ons topaanbod samen met u de beste investeringsproducten te kiezen.

Inzichten

MYFIN IMMO

Sinds mei 2020 biedt MyFin u een nog betere service in het beheer en de groei van uw vermogen met de tak immo! Lees meer
Contacteer ons meteen