logo

MyFin groeit met u mee

Helpen aan de groei van uw bedrijf, dag en nacht

Bent u nu een particulier, zelfstandige of een KMO, u hebt nood aan één aanspreekpunt voor het opbouwen, beschermen en beheer van uw vermogen. Dit aanspreekpunt kunt u in "ons kantoor" vinden.

Specialisatie in
Sparen en beleggen
Sparen en beleggen
Verzekeren
Verzekering
Sparen en beleggen
Sparen en beleggen
Verzekeren
Verzekering
Arrow Arrow

Sparen en Beleggen

Sparen

Fiscaal sparen

Sparen en beleggen met belastingvoordeel
De overheid rekent meer en meer op u om mee te sparen
zodat u ook na uw pensioen uw levensstandaard op peil kunt houden.

Ze biedt u daarom 2 mogelijkheden om via fiscaal sparen uw steentje bij te dragen,
en beloont u met fiscale voordelen.

 

Pensioensparen (via een pensioenspaarverzekering)

– elk jaar bepaalt de overheid het maximumbedrag dat u kunt storten

– 30% van het bedrag dat u spaart, komt het jaar daarna naar u terug
– via een belastingvoordeel

– u krijgt een vast rendement en een winstdeelname

 

Fiscaal langetermijnsparen

– langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als de kapitaalsaflossingen en intresten van uw hypothecaire lening en als de premies die u betaalt voor een schuldsaldoverzekering. Zolang uw hypothecair krediet loopt, kunt u hiermee geen fiscaal voordeel halen. Kom dus zeker over langetermijnsparen praten wanneer uw leningen afgelost zijn.

– het bedrag dat u jaarlijks kunt sparen is afhankelijk van uw inkomen

– 30% van het bedrag dat u spaart, komt het jaar daarna naar u terug
via een belastingvoordeel

– u krijgt een vast rendement en een winstdeelname

Niet fiscaal sparen

Sparen zonder belastingvoordeel
Wanneer u fiscaal sparen alléén onvoldoende vindt om later een zorgeloos pensioen te genieten, kunt u ook ‘gewoon’ sparen of beleggen.

Wij bekijken eerst welk risicoprofiel u hebt (bent u eerder voorzichtig, of bent u bereid om enig risico te nemen), en daarna polsen we naar uw beleggingshorizon.
Hoe beter we u kennen, hoe gemakkelijker wij oplossingen op maat voor u kunnen uitwerken.

Wij geven u graag alle uitleg over het onderscheid tussen

– veilig sparen (‘tak 21’ en ‘tak 26’), waarbij u een kapitaalsgarantie en een vast rendement krijgt (met eventuele winstdeelname).
– en anderzijds meer risicodragende formules (‘tak 23’), waarbij u belegt in fondsen van activa, aandelen, obligaties enz. met een potentieel hoger rendement, maar waar uw inleg niet altijd gewaarborgd is.

Er bestaan ook combinaties van beide systemen waarbij kapitaalsgarantie wél samengaat met een mogelijk hogere opbrengst. Een standaardoplossing is er echter niet.
De beste manier om voor u de beste oplossing te vinden, is via een persoonlijk gesprek, om uw mogelijkheden, verwachtingen en doelstelling beter te begrijpen.

Beleggen

 

Vermogensbeheer

“Vanuit een proactieve opvolging vinden wij het onze taak om te zorgen voor uw vermogen”

“Vanuit onze luisterbereidheid komen we tegemoet aan uw wensen waarbij we voorstellen formuleren, deze voorstellen opvolgen en bijsturen waar nodig”

“Elk advies wordt geformuleerd vanuit deskundigheid en competentie”

“Vanuit een grote servicegerichtheid en opvolging bouwen we vertrouwen op en zijn we nauw betrokken bij uw persoonlijke situatie”

 

Successiebegeleiding

Een goede successiebegeleiding begint bij een goed successieplan.
Door een gedreven aanpak via stappenplan zorgen we voor financiële gemoedsrust.
Het in kaart brengen van uw vermogen zowel onroerend als roerend is hierbij van essentieel belang.
Iedere situatie is immers anders en kan veranderen door de jaren heen.
Er zijn heel wat mogelijkheden om uw vermogen over te dragen naar uw dierbaren zonder daar een heel hoge erfbelasting voor te moeten betalen…
Een aantal mogelijkheden :
– Schenken: “gegeven is gegeven” maar u kan toch via bepaalde technieken de controle over uw vermogen behouden
– Testament
– Huwelijksstelsel: is een update nodig, is er een keuzebeding…
– Oprichten maatschap

 

De fiscale druk in België was nog nooit zo groot, dit impliceert dat er ook op successievlak constant veranderingen worden aangebracht.

Kortom we zorgen voor de continuïteit van uw vermogen !!

Brand

Een brandpolis voor uw bedrijf, aangepast aan uw behoeften, vergoedt niet enkel brandschade aan uw bedrijfspand, kantoorgebouw(en), productie-eenheden, restaurant,.. Het verzekert u ook in geval van waterschade, glasbreuk, storm- en hagelschade.

Elektronica

Een brandverzekering verzekert uw elektronisch materieel maar in beperkte mate. Interne defecten, diefstal tijdens het transport, sabotage, omzetverlies, … zijn niet gedekt. Met een ‘Alle risico’s elektronika’ vangen we dit op.

Machinebreuk

Wanneer uw productie of service stilvalt door problemen met machines, kunt u ernstig inkomensverlies en kwalijke imagoschade lijden. Een verzekering ‘Machinebreuk’ compenseert u als het noodlot toeslaat.

Aansprakelijkheid

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die u tijdens de uitoefening van uw beroep aan derden aanbrengt. Met een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich daartegen.

Diefstal

Dit is een onmisbare aanvullende waarborg voor het geval u het slachtoffer wordt van een inbraak of overval.

Bedrijfsschade

Na een schadegeval (brand, water, storm, enz.) of door een andere externe oorzaak, kan uw bedrijf tijdelijk helemaal of gedeeltelijk stilliggen. Een bedrijfsschadeverzekering is daarom de levensverzekering van uw bedrijf.

Vloten

Met een goede verzekering voor uw bedrijfswagens, die zowel schade aan derden als eigen schade dekt, kunnen u en uw medewerkers zorgeloos op weg.

Wegenhulp

De waarborg ‘bijstand aan voertuigen’ biedt hulp wanneer uw voertuig defect is op locatie. Als uw voertuig niet meer kan rijden, komt een takelwagen ter plaatse. Afhankelijk van uw polis wordt voor een vervangwagen gezorgd.

Vervoerd materiaal

In geval van diefstal of overstroming, wanneer uw voertuig bij een ongeval betrokken is,.. wat er ook gebeurt, ook het materieel dat zich in uw voertuig bevindt, is verzekerd.

Transportverzekering

Er wordt een oplossing op maat uitgewerkt voor diefstal van of mogelijke schade aan vervoerde handelswaar.

Bestuurdersverzekering

Uw BA Auto verzekert de passagiers, voor zover het maximaal toegelaten aantal niet overschreden is. De lichamelijke schade van de bestuurder in fout wordt echter niet meeverzekerd. Een ‘Bestuurdersverzekering’ komt daaraan tegemoet.

Rechtsbijstand

Zorgt voor ondersteuning bij alle juridische stappen in verband met de verzekeringen van uw bedrijfswagens en discussies met herstellers of carwash. De polis voorziet in een vergoeding voor uw advocaat- en procedurekosten.

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens het werk, maar ook gedurende de ganse arbeidsweg.

Hospitalisatie

De premie die u betaalt voor de hospitalisatieverzekering van uw werknemers is vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Een fiscaal interessant voordeel, zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers.

Persoonlijke ongevallen

De wet op de arbeidsongevallen is strikt in de bepaling van de medewerkers en de ongevallen die verzekerd zijn in het kader van de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. Daarom kan het voor uw bedrijf nuttig zijn een aanvullende verzekering af te sluiten voor de ongevallen van uw medewerkers in hun privéleven.

Groepsverzekeringen

Deze verzekering dekt de waarborgen overlijden en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers en zorgt voor de opbouw van hun aanvullend pensioen. Het voordeel voor u als werkgever is dat de premie fiscaal aftrekbaar is.

Ons topteam