logo

Privacy policy

Our privacy policy

Privacy

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door MyFin.

Adres maatschappelijke zetel MyFin: Kleitkalseide 156-158; Ertveldesteenweg 18A
E-mail : Maldegem@my-fin.be
KBO: 0607902265
Register morele rechtspersonen: Gent

Door de toegang en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende voorwaarden:

Website en inhoud ook van toepassing voor MyFin
Adres maatschappelijke zetel MyFin: Kleitkalseide 156-158 – 9990 MALDEGEM; Ertveldesteenweg 18A – 9968 OOSTEEKLO
E-mail: Maldegem@my-fin.be
KBO: 0607902265
Register morele rechtspersonen: GENT

Aangesloten bij Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Congresstraat 12-14
1000 BRUSSEL
itp@fsma.be

De GDPR Wetgeving, meer informatie op www.my-fin.be/gdpr 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MyFin, Kleitkalseide 156-158 – 9990 MALDEGEM, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot MyFin, Kleitkalseide 156-158 – 9990 MALDEGEM, Maldegem@my-fin.be

In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven.

ALGEMEEN

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ondanks de grootste zorg en aandacht die MyFin aan haar website besteedt kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid en/of volledigheid van de gegevens op deze website. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal MyFin de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

MyFin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
Indien u onjuistheden zou vaststellen kan u de beheerder van de website, MyFin contacteren via Maldegem@my-fin.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MyFin geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

MyFin kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website bevat links naar andere websites. MyFin kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. MyFin raadt gebruikers aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden via e-mail aan u meegedeeld of een publicatie via onze website.

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

PRIVACY

MyFin hecht belang aan uw privacy. Hoewel de informatie op deze website voor het grootste deel beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat er persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel intern gebruikt worden en niet doorgegeven worden aan derden tenzij de toelating daartoe verkregen werd. Alle gegevens zullen behandeld worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

MyFin kan anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard via zijn website zoals browser type, besturingssysteem, IP-adres,… . Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Ingevolge de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 heeft eenieder het recht om zijn persoonlijke gegevens op te vragen en te verbeteren. Dit kan op eenvoudig verzoek gericht aan MyFin.

Klachten kunt u steeds doorgeven via de contact pagina. Verder kunt u zich steeds wenden tot diensten van het FSMA / NBB of Lokale Economie.

Gelet op de snelle evolutie van de privacy wetgeving kan dit privacyluik worden aangepast.


KREDIETEN – specifieke algemene regel

Om uw of een kredietaanvraag te kunnen behandelen moet de kredietverlener de bestanden van de centrale voor kredieten aan particulieren en/of ondernemingen bij de nationale Bank van België raadplegen alsook zijn eigen bestanden en eventueel de bestanden van Atradius, kredietverzekeraar,… raadplegen.

EIGENDOM

Alle teksten, foto’s, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren MyFin toe.

Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van MyFin de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of op een andere manier over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden conform de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht.

Het merk en logo mogen niet gebruikt worden behalve wanneer toelating is gegeven.

MyFin kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de berekeningsprogramma’s op deze website. Deze berekeningsprogramma’s zijn louter informatief en houden geen enkel aanbod in. Het is aan de gebruiker om zich correct te informeren over de marktconforme tarieven.

Beperking aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

MyFin leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

MyFin kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MyFin geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

MyFin wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

MyFin verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement GENT bevoegd.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De privacyvoorwaarden van Google kan je nalezen via deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl